Small

Routes

1 - 2 hours.

Medium

Routes

Between 2 - 3 hours and a half.

Long

Routes

4 - 5 hours.

Routes

By Car

3 incredible routes around Gorbeia

OROZKO 

Plaza Zubiaur 
946 122 695 
turismo@gorbeialdea.com 
 

MURGIA 

Plaza Bea-Murgia
945 430 440 
turismo@gorbeialdea.eus

OTXANDIO

Plaza Nagusia
648 265 246
turismo@otxandio.eus 

(Udan bakarrik zabalik)

  • Facebook Gorbeia
  • Twitter Gorbeia
euskadi largo 50 estrecho.jpg